Order Postponing May 2, 2020 Election to November 3, 2020 Under Governor’s Proclamation Issued March 18, 2020

Order Postponing May 2, 2020 Election to November 3, 2020

Orden para Postergar la Elección del 2 de Mayo de 2020 al 3 de Noviembre de 2020

Lệnh Hoãn Tổ Chức Cuộc Bầu Cử Ngày 2 Tháng Năm, 2020 sang Ngày 3 Tháng Mười Một, 2020

關於依照2020年3月18日頒布的州長公告 將2020年5月2日選舉推遲到2020年11月3日之命令